Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

van BELTRACO BENELUX B.V., gevestigd te Rosmalen.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55834949.

Artikel 1:          Algemeen

 1      In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 (a)     Leverancier: Beltraco Benelux B.V., gevestigd Biestkampweg 21, 5249 JV Rosmalen, hierna ook te noemen: Beltraco;

 (b)    Afnemer:      de (contractuele) wederpartij van Beltraco dan wel de partij tot wie Beltraco zijn aanbieding heeft gericht;

 (c)     Scholing:  een door Leverancier georganiseerde training of cursus met uitleg over de producten van Leverancier.

 2      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier, al dan niet via haar website, gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht, ook wanneer de voorwaarden van Afnemer anders zouden luiden. Elke toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 (Verdrag inzake de internationale koop van goederen) is in zijn geheel uitgesloten.

 3      Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd.

 4      Specifieke bedingen in overeenkomsten waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard prevaleren boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

 5      Leverancier behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen ten aanzien van deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Leverancier zal Afnemer schriftelijk van deze wijzigingen op de hoogte stellen.

 6      Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Leverancier en Afnemer zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 7      Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

 8       Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 2:          Aanbiedingen, hoeveelheden, verstrekte gegevens

 1      Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend. Leverancier is eerst gebonden nadat hij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Leverancier is gerechtigd opdrachten niet te aanvaarden in welk geval hij gehouden is Afnemer hiervan binnen 14 dagen schriftelijk te berichten. Vertegenwoordigers en agenten bezitten geen tekeningsbevoegdheid.

 2      De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

 3      Ten aanzien van elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten in die zin dat Afnemer verplicht is 10% minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kilogram, respectievelijk 1 liter.

 4      Alle gegevens omtrent kleuren, kleurstellingen, toepassingen, prijzen en dergelijke, opgenomen in verkoopbrochures, advertenties, prijslijsten en overige door Leverancier (via haar website) verstrekte beschrijvingen hebben slechts het karakter van aanduidingen en zijn derhalve niet bindend voor Leverancier. Hetzelfde geldt ten aanzien van getoonde of verstrekte monsters.

Artikel 3:          Prijzen en prijsaanpassingen

 1      Voor orders in Nederland met een waarde van minder dan € 250,- zijn de afgegeven prijzen gebaseerd op levering Af-Magazijn te Rosmalen. Eventuele vracht- en/of behandelingskosten worden separaat in rekening gebracht. Voor orders met een waarde van € 250,- of meer zijn de prijzen gebaseerd op levering Vrachtvrij-Afleveringsadres als vermeld op de order. Alle prijzen zijn netto en luiden in Euro’s, exclusief omzetbelasting. Voor leveringen in België en Luxemburg zijn orders boven de € 350,- franco af magazijn Rosmalen.

 2      Indien na de opdrachtbevestiging één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – dan is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 4:          Levering, afname, levertijd

 1      Leverancier heeft aan zijn leveringsplicht voldaan, en de goederen zijn derhalve geleverd, indien hij de goederen op het overeengekomen tijdstip aan Afnemer aanbiedt. Bij levering Af-Magazijn geldt als zodanig de melding dat de goederen gereed staan voor afname; bij levering Vrachtvrij-Afleveringsadres geldt als zodanig het afleveringsrapport van de vervoerder.

 2      Indien Afnemer weigert de goederen in ontvangst te nemen zullen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van Afnemer komen. In zodanig geval zal Leverancier de goederen voor een periode van maximaal 30 dagen na aanbieding opslaan en Afnemer schriftelijk berichten dat deze de goederen kan afhalen tegen kontante betaling. Na verloop van deze termijn zal Leverancier gerechtigd zijn naar eigen goeddunken over de goederen te beschikken.

 3      Leverancier is gerechtigd om in gedeelten te leveren.

 4      De opgegeven levertijd geldt als indicatie en vangt aan op de dag, waarop Leverancier de opdracht schriftelijk heeft aanvaard en Afnemer aan Leverancier alle voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens c.q. materialen ter beschikking heeft gesteld. De levertijd is geen fatale termijn; het enkele overschrijden daarvan levert geen verzuim op en geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5      De navolgende omstandigheden schorten de levertijd op:

 (a)     het niet op tijd nakomen door afnemer van enige betalingsverplichting;

 (b)    alle gevallen van overmacht als nader omschreven in artikel 12.

Artikel 5:          Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling

 1      Het eigendom van de goederen gaat pas op Afnemer over zodra deze al zijn verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomst is nagekomen.

 2      Zonder schriftelijke toestemming van Leveranciers is Afnemer niet gerechtigd de goederen in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen, zolang de eigendom niet op hem is overgegaan.

 3      Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, zal Leverancier gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de goederen. Afnemer zal aan Leverancier alle medewerking verlenen teneinde Leverancier in de gelegenheid te stellen tot het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door de terugneming van de goederen.

 4      Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden dan is Afnemer verplicht Leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

 5      Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Leverancier de vorderingen die Afnemer op zijn afnemers verkrijgt wegens het verwerken van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan Leverancier te verpanden op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek.

 6      Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen.

 7      Afnemer is verplicht om medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Leverancier ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de goederen wil treffen en welke Afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

 8      Leverancier is voor en tijdens de uitvoering van zijn overeenkomst met Afnemer gerechtigd om, indien hij op goede gronden vreest dat Afnemer niet of niet tijdig in staat zal zijn om zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier na te komen, nadere betalingscondities te stellen dan wel de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat Afnemer desgevraagd binnen de daartoe gestelde termijn voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien Afnemer hiermee in gebreke blijft, heeft Leverancier aan zijn leveringsplicht voldaan door hem de goederen tegen gelijktijdige betaling door Afnemer aan te bieden.

Artikel 6:          Risico overgang

 1      De goederen zijn in geval van levering Af-Magazijn voor rekening en risico van Afnemer vanaf het moment, dat deze bij Leverancier voor vervoer gereed staan en dit schriftelijk aan Afnemer is medegedeeld. In geval van levering Vrachtvrij-Afleveringsadres zijn de goederen voor rekening en risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering zoals blijkt uit het afleveringsrapport van de vervoerder.

Artikel 7:          Betaling, kredietbeperkingstoeslag, incasso

 1      Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Leverancier op te geven bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier is aangegeven.  Leverancier heeft te allen tijde het recht om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen voordat hij tot levering overgaat.

 2      Indien en voor zover dit in de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer uitdrukkelijk is overeengekomen en aan de vereisten zoals opgenomen in lid 1 van dit artikel wordt voldaan, is Afnemer gerechtigd op de factuur een kredietbeperkingstoeslag van 2% toe te passen, welke door Afnemer niet voldaan hoeft te worden.

 3      Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4      Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.

 5      Indien Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is vanaf de vervaldag rente verschuldigd ter grootte van 1,25% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is, alsmede de met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste volgens de wettelijke regeling worden bepaald. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 6      Het in het vorige lid bepaalde ontneemt Leverancier niet de bevoegdheid om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze, voor zover niet uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen.

 7      In geval van liquidatie, ontbinding, stillegging, faillissement of surséance van betaling van Afnemer, dan wel in geval Afnemer anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren, zijn alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.

8      Leverancier is te allen tijde gerechtigd van Afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 8:          Klachten en garantie

 1      Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

2      Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien Afnemer alle terzake geldende gebruiksinstructies heeft opgevolgd waaronder met name begrepen zijn het oproeren van het product en het trekken van een kleurmonster alsmede het opvolgen van eventuele gevaaraanduidingen. Geen enkele klacht kan in behandeling worden genomen wanneer Afnemer tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl hij het beweerd gebrek op eenvoudige wijze had kunnen constateren. Evenmin kunnen klachten in behandeling worden genomen op grond van technisch onvermijdbare afwijkingen in kleuren en eigenschappen van het product.

3      Bij levering zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel 14 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had behoren te worden, schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. Afnemer dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 4       Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 5      Klachten van welke aard ook schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.

 6       Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van Afnemer.

 7      Leverancier garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde producten in die zin dat deze producten voldoen aan de door Leverancier terzake opgegeven specificaties. Eventuele ondeugdelijkheid dient door Afnemer – met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel – te worden aangetoond door overlegging van een rapport van het Centrum voor Onderzoek & Technisch advies – C.O.T. te Overveen waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij.

 8      De garantieverplichting van Leverancier terzake van ondeugdelijkheid van de door hem geleverde producten c.q. verstrekte adviezen zal nimmer een bedrag van 3 ½ maal de factuurwaarde van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen te boven gaan. Iedere andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten.

 9      Op Afnemer rust de bewijslast dat de goederen waarop de klacht betrekking heeft dezelfde zijn als die welke door Leverancier zijn geleverd.

Artikel 9:          Reparaties

 1      Degene die opdracht geeft tot reparatie en degene die de factuur ontvangt dienen dezelfde (rechts)personen te zijn.

 2      Reparatieopdrachten dienen uitsluitend schriftelijk aan Leverancier verstrekt te worden.

 3      Degene die  opdracht geeft tot reparatie dient duidelijk aan te geven: het aantal beschadigingen, wat er beschadigd is, de materiaalsoort, de plaats van de schade, het kleurnummer, de soort schade, alsmede in welke staat het pand zich bevindt, bijvoorbeeld: bewoond/onbewoond/in aanbouw/ verwarmd. Het meesturen van enkele foto’s van de beschadigingen werkt doorgaans verhelderend. De schade(s) dienen vrij te zijn van vocht, vet en vuil. Indien er in een beschadiging vet en/of vocht aanwezig is, kan er niet afdoende gerepareerd worden.

 4      De aanbieding tot reparatie is geheel vrijblijvend en dient voor akkoord aan Leverancier te worden geretourneerd. Indien bij aankomst blijkt dat de opdracht afwijkt van wat er is opgegeven, dan heeft Leverancier het recht om alleen dat te repareren wat in eerste instantie is afgesproken. Het is ook mogelijk, indien er voldoende tijd voor reparatie is, dat de reparatie wordt verricht na goedkeuring door Afnemer van het meerwerk.

 5      Iedere reparatie wordt gecalculeerd vanaf de vestiging van Leverancier te Rosmalen.

 6      Als bij aankomst blijkt dat de schade niet gerepareerd kan worden dan is Leverancier genoodzaakt de voorrijkosten zoals reistijdvergoeding, autokosten, telefoontijd e.a. in rekening te brengen.

7      De beoordeling van een gerepareerde schade geschiedt van een afstand van 1 meter en recht voor de schadeplaats en onder normale lichtomstandigheden. Invloed van strijklicht heeft geen invloed op de beoordeling.

8      Op het gerepareerde object wordt geen garantie gegeven.

Artikel 10:        Scholingen

 1      Indien Leverancier door overmacht genoodzaakt is een scholing te annuleren binnen tien werkdagen voor het begin van de scholing, zal Leverancier zich tot het uiterste inspannen om een passend alternatief te bieden. Indien de deelnemer hier geen gebruik van wenst te maken, wordt het gehele bedrag voor deelname binnen een termijn van veertig dagen teruggestort. Afnemer kan in geen geval aanspraak doen op enige andere vorm van (schade)vergoedingen door Leverancier.

 2      Indien een afgesproken scholing door de deelnemer binnen 24 uur voor aanvang scholing wordt geannuleerd of op de scholingsdag niet verschijnt worden de scholingskosten volledig in rekening gebracht.

Artikel 11:        Aansprakelijkheid

 1      Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  

 2      Elke aansprakelijkheid van Leverancier is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van haar garantieverplichting als vermeld in artikel 8. In elk voorkomend geval is de aansprakelijkheid van Leverancier te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekeringsmaatschappij van Leverancier ter zake dekking verleent.

  3      Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 4      Het is Afnemer niet toegestaan van Leverancier afkomstige of via haar geleverde verpakkingen te gebruiken, te verhandelen of in het verkeer te brengen anders dan met de oorspronkelijke inhoud en de daarbij behorende etikettering welke aan Afnemer is geleverd.

 5       Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade aan ondergronden voortvloeiende uit het verwijderen van graffiti of andere vervuilingen, glasbreuk bij het verwijderen van glaskrassen of glasgraffiti of enige andere ondergrond waarop Leverancier reparatie-/reinigingswerken worden uitgevoerd.

6      Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken die derden jegens Leverancier pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Leverancier van de overeenkomst.

Artikel 12:        Overmacht

1      Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2      Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is om haar verplichtingen na te komen: werkstaking, bedrijfsbezetting, een gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Leverancier afhankelijk is en alle overige zaken en aangelegenheden waarop Leverancier geen invloed heeft, worden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3      Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Leverancier opgeschort. Indien de overmachtperiode langer dan 6 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 4      Indien Leverancier reeds voor een deel heeft gepresteerd is hij gerechtigd tot een redelijke vergoeding van de kosten van die prestatie, welke hij heeft gemaakt tot het moment van intreden van de overmacht.

Artikel 13:        Intellectueel eigendom

1      Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht. Het scholingsmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier.

Artikel 14:        Toepasselijk recht en geschillen

 1      Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op alle overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2      Alle geschillen tussen Leverancier en Afnemer – waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd – zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.